Ansökan - Enskild avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att utföra ärenden rörande enskild avloppsanläggning:

 • ny avloppsanläggning
 • ändra en befintlig avloppsanläggning

Avloppsanläggningen kan vara en gemensam enskild avloppsanläggning där flera hushåll delar på en anläggning. För att den ska kunna kallas enskild får den inte vara ansluten till det kommunala avloppssystemet.

Förbered gärna din ansökan genom att läsa igenom miljöavdelningens guide "Avlopp på rätt sätt"  och kolla på avloppsguiden, där kan du hitta information om olika tekniker. 

Tillståndspliktiga åtgärder får inte utföras innan du fått ett tillstånd, för anmälningspliktiga åtgärder så ska anmälan vara inlämnad minst 6 veckor innan åtgärden ska utföras.
 
Du behöver 

 • Situationsplan: Ska vara i lämplig skala, förslagsvis nybyggnadskarta eller motsvarande. En enkel men tydlig och skalenlig skiss över tomten går också bra.
  Av situationsplanen skall framgå:
  • Fastighetsgränser och tillfartsväg.
  • Befintliga och planerade byggnader på fastigheten.
  • Egen befintlig eller planerad vattenbrunn.
  • Andra vattenbrunnar inom 100 m från avloppsanläggningen, samt energibrunnar inom 30
  m från avloppet. I vissa fall krävs uppgifter om vattenbrunnar längre från den planerade
  avloppsanläggningen, detta kan bero på markförhållanden och markens lutning på platsen.
  • Marklutning
  • Förslag till placering och utformning av avloppsanläggning. Se exempel nedan.
  Exempel på siuationsplan
 • Siktanalys eller resultat från perkolationsprov.
 • Du behöver även komplettera med ritningar och dokument beroende vilken teknisk lösning som väljs.  Ifyllbar längd och sektionsritning för infiltration finns här till höger.  Om du tex ska använda markmoduler brukar ritningar för dessa finnas hos tillverkaren. 
För ansökan tas en avgift ut enligt gällande taxa och debiteras enligt följande.
Taxan för 2024 är 1456 kr/h
 • Inrättande av vattentoalett till sluten tank. 6 h 
 • Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten. 8 h 
 • Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten där anläggningen ersätter en befintlig anläggning med vattentoalett. 6 h
 • Anslutning av nya hushåll till befintlig anläggning som inte varit avsedd för denna anslutning vid tidigare prövning och där kompletteringar krävs. 6 h
 • Anlägga en gemensam avloppsanläggning enligt punkterna ovan för 6-25 personer. 11 h
 • Anlägga en gemensam avloppsanläggning för 26-200 personer. 14 h
 • Anmälan: Avloppsanläggning för bad-, disk-, och tvättvatten utan ansluten vattentoalett 4 h

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Fastighetsbeteckning
 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa