Ansök om att fullgöra skolplikt på annat sätt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningar

Skolplikt och skolpliktens upphörande - Enligt skollagen (2010:800) 24 kap, 23–25 §

Enligt lag har alla barn som bor i Sverige skolplikt. Skolplikt innebär att alla barn som bor i Sverige ska gå i skola i Sverige. Om det finns mycket starka skäl kan ett barn få fullgöra sin skolplikt utanför det svenska skolsystemet. Det benämns i skollagen som ”att fullgöra skolplikt på annat sätt.

Information  som  vi  behöver  för  att  kunna hantera din  ansökan

Kraven är höga för att ditt barn ska få fullgöra sin skolplikt på annat sätt än i skola i Sverige. För att ansökan ska kunna beviljas krävs att följande tre kriterier är uppfyllda:
1. att  den  verksamhet  som  erbjuds  eleven  framstår  som  ett  fullgott  alternativ  till  den  utbildning  som  annars  står tillbuds
2. att  behovet  av  insyn  i verksamheten  kan tillgodoses,  och
3. att det  finns  synnerliga  skäl.

Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att ta fram det underlag som behövs för att barn- och utbildningskontoret ska kunna fatta beslut. Din ansökan ska ha inkommit till barn- och utbildningskontoret minst tre månader innan eventuell skolgång utomlands.

1. Hur  den  alternativa  skolgången  för  ditt  barn  kommer  att  se  ut  och  fungera

Vi bedömer om den alternativa skolgången är ett likvärdigt alternativ till den skolgång ditt barn får i  svensk skola. Vi undersöker även om den alternativa skolgången ger ditt barn samma kunskaper som i  den svenska skolan. Den alternativa skolgången ska också ha samma allmänna mål med skolgången som i  Sverige och ge eleven social träning för ett vanligt liv i  samhället.

2.  Vilken  möjlighet  har  vi  att  få  insyn  i  ditt  barns  alternativa  skolgång?

Vi behöver veta hur vi på barn- och utbildningskontoret får insyn i  ditt barns alternativa skolgång. Därför ska du ha en plan för hur en dialog mellan den tänkta skolan i  utlandet och oss kan se ut. Möjligheten till vår insyn ska finnas under hela perioden ditt barn har alternativ skolgång. En del skolor är vana att ha den här typen av dialog och har ibland särskilda system, ofta digitala, för att ge oss tjänstepersoner insyn i  deras verksamhet.

3.  Varför  ansöker  du  om  att  ditt  barn  ska  fullgöra  skolplikt  på  ett  annat  sätt?

Synnerliga  skäl  krävs  för  att  ditt  barn  ska  få  fullgöra  skolplikt  på  annat  sätt.  Synnerliga  skäl  innebär  att  det  måste finnas  extra  starka  skäl  och  att  bestämmelsen  ska  användas  mycket  restriktivt.  Därför  behöver  vi  veta  vad  syftet är  och  varför  du  anser  att  det  är  nödvändigt  att  ditt  barn  ska  fullgöra  skolplikt  på  annat  sätt.  Vi  utgår  alltid  från  ditt barns behov när vi gör vår bedömning.

Det  här  gäller  vid  godkännande  av  ansökan

Om vi beslutar att godkänna din ansökan får ditt barn fullgöra sin skolplikt på annat sätt i upp till ett år. Under den tid som ditt barn har sin alternativa skolgång följer vi upp att all information du har lämnat i den här ansökan fortfarande stämmer. Om vi under vår uppföljning märker att förutsättningarna som vi grundade vårt beslut på ändras, kommer vi att ta bort vårt godkännande. När ditt barn fullgör sin skolplikt på annat sätt kommer vi skriva ut ditt barn från sin nuvarande skola. När ditt barn kommer tillbaka till Sverige har barnet emellertid skolplikt igen. Däremot kan vi inte garantera att ditt barn får komma tillbaka till samma skola eller klass som innan.

Det  här  gäller  om  vi  ej godkänner  ansökan

Om vi beslutar att inte godkänna din ansökan fortsätter ditt barn att ha skolplikt som vanligt. Det innebär att ditt barn ska fortsätta gå i skolan i Sverige. Enligt skollagen har du som vårdnadshavare ansvar för att se till att ditt barn går i skolan. Om du planerar att vistas utomlands längre än sex månader kan du ansöka om skolpliktens upphörande genom att skicka in anmälan om varaktig utlandsvistelse.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

När du skickat in ärendet kommer vi att påbörja handläggning. En kopia på din ansökan kommer att skickas till den e-postadress du uppgett.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa